උපුල්ගේ ප්‍රථම ප්‍රේමය

අහසේ ඇඳි සිත්තම

කතා ගැන කතාවක් - ප්‍රේමලතා හා සුමති

අහසේ ඇඳි සිත්තම

මෙම අඩවිය තව දුරටත් පවත්වාගෙන යා යුතුද

අහසේ ඇඳි සිත්තම

කප්පාදු භීතිකාව සහ කප්පාදු අභිලාශය psychological and anthropological analysis

අහසේ ඇඳි සිත්තම

ලිංගික උද්ඝෝෂනයේ ඉංග්‍රීසි ලිපිය සිංහල ඉංග්‍රීසි පරිවර්තකයෙන් පරිවර්තනය කර ගත් හැටි

අහසේ ඇඳි සිත්තම

ගෑනු පොර කකා බලන පිරිමි කැබරේ නැටුම් Penis parade of male strippers - Female fantasy

අහසේ ඇඳි සිත්තම

එදා තරුණයන්ගෙ රැවුල් වන්දනා සහ අද ඩිජිටල් තරුණයෝ shaved juvenility instead of old haired one

අහසේ ඇඳි සිත්තම

එදා තරුණයන්ගෙ රැවුල් වන්දනාමාන සහ අද ඩිජිටල් තරුණයෝ

අහසේ ඇඳි සිත්තම

පරන කතා ,අපේ කෑම සහ ශිෂ්ට කම

අහසේ ඇඳි සිත්තම

ස්ත්‍රීවාදය රජයන ඉන්දියාව Indian society led by feminists

අහසේ ඇඳි සිත්තම

කෲරත්වය රසවිඳීම

අහසේ ඇඳි සිත්තම

"අලුගෝසු කාන්තාව " ඔබ හමුවට

අහසේ ඇඳි සිත්තම

අහසේ ඇදි සිත්තම - සම්පූර්ණ කතාව 1

අහසේ ඇඳි සිත්තම

සම්පූර්ණ කතාව සහ ලේඛකයාගේ පණිවිඩය

අහසේ ඇඳි සිත්තම

සම්පූර්ණ කතාව සහ ලේඛකයාගේ පණිවිඩය

අහසේ ඇඳි සිත්තම

ආදිමාතාව ගේ සිට සුමති නම් දන්ඩනායිකාව වූ ලීලා දක්වාම සම්පූර්ණ කතාව මුල සිට අගට

අහසේ ඇඳි සිත්තම

කප්පදු යෝගියාගේ කතාව,සුමති නම් දන්ඩනායිකාව ගේ කතාව සහ සුරංගි කුමරියගේ උපත

අහසේ ඇඳි සිත්තම

කප්පදු යෝගියාගේ කතාව,සුමති නම් දන්ඩනායිකාව ගේ කතාව සහ සුරංගි කුමරියගේ උපත

අහසේ ඇඳි සිත්තම

කප්පදු යෝගියාගේ කතාව

අහසේ ඇඳි සිත්තම