•කොතැනද..

SANDUMAL

•කුඹලා...

SANDUMAL

•වැව අසල නිවහන

SANDUMAL

•මුල

SANDUMAL

•මීෂා

SANDUMAL

•ගුරු පියසටහන් 2

SANDUMAL

•සිව් සක සිහිනය

SANDUMAL

•අපිට තැනක්

SANDUMAL

•මිනුමක්

SANDUMAL

•වැහි මතක

SANDUMAL

•ආයෙත් එනකල් 3

SANDUMAL

•රහසක්

SANDUMAL

•ආයෙත් එනකල් 2

SANDUMAL

•ආයෙත් එනකල්

SANDUMAL

•නෑණන්ඩී

SANDUMAL

•මිතුදම්

SANDUMAL

•හිම දියවී හිමාලයේ

SANDUMAL

•මරණයක සැමරුම

SANDUMAL

•පැන මඩ කඩිති

SANDUMAL

•පරසතු කුසුමක්

SANDUMAL