සඳ

~සිතුවිලි~

සඳ

~සිතුවිලි~

අසම්මත පෙම...

~සිතුවිලි~

කඳුළු...

~සිතුවිලි~

:(

~සිතුවිලි~

සෙනෙහසේ කඳුළු...

~සිතුවිලි~

තනිකම...

~සිතුවිලි~

පිණි බිඳුව...

~සිතුවිලි~

(අ)හිමි

~සිතුවිලි~

සමාජ සම්මත

~සිතුවිලි~

තනිකමේ සිතුවිලි...

~සිතුවිලි~

නුඹ වෙනුවෙන් ලියැවෙන අවසන් කව...

~සිතුවිලි~

අවසන් කවිය...

~සිතුවිලි~

යතාර්ථය

~සිතුවිලි~

මෙරුවෙක් පන් සිලට කිව් කව...

~සිතුවිලි~

තනිකමේ උණුසුම...

~සිතුවිලි~