ඔබත් එක්ක ආයෙත් එහි යන්න හිතෙනවා….

Faculty Of Science Students

Save the Sea to See the Future!

Faculty Of Science Students

Global Hot Topic – COVID-19

Faculty Of Science Students

From the Grandstand…

Faculty Of Science Students

නූතන මානව සම්භවයට නව ප්‍රවේශයක්

Faculty Of Science Students

ආයු රක්ඛන්තු ආවඩා !..

Faculty Of Science Students

A New Age of Extinction

Faculty Of Science Students

Belief

Faculty Of Science Students

The Owner of Endless Love

Faculty Of Science Students

Freshers’ Badminton 2019

Faculty Of Science Students

දිනෙක සරසවි ඇරඹි කල…

Faculty Of Science Students

බසිනු මැන සඳ !

Faculty Of Science Students

Story Behind The Vaccine For COVID-19

Faculty Of Science Students

සහෝදරත්වයේ දෑගිලි බැදුණු නවකයන්ගේ ජයඝෝෂාවේ සමාප්ති සනිටුහන

Faculty Of Science Students

மனிதி வெளியே வா…

Faculty Of Science Students

වසන්තය ඇවිත්….

Faculty Of Science Students

රාවණා – නොකී පුරාවත කියූ කොළඹ සරසවිය

Faculty Of Science Students

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ඔබේ වගකීම…

Faculty Of Science Students

සෙමෙස්තරය පුරාවට

Faculty Of Science Students

The triumphant discovery of six endemics

Faculty Of Science Students