බේකරියේ සිරවූ විපුලයා.. - Vipula stucked at the Bakery !!!

සෑම්ගේ කතාව

ත්‍රීවීල් අයියා - Three wheel brother !!

සෑම්ගේ කතාව

දුමින්දාගමනය - Duminda Arrives !!

සෑම්ගේ කතාව

අපිරිසිදු ආදරේ !!

සෑම්ගේ කතාව

අවුරුදු නැද්ද ?

සෑම්ගේ කතාව

ඔබමයි !

සෑම්ගේ කතාව

අයියාගෙ රස්සාව... - Aiya's Job !!

සෑම්ගේ කතාව

වෘත්තීය ලෙඩ - Occupational Diseases !!

සෑම්ගේ කතාව

කරුවලේ සිට ලියමි - Words without Electricity !!

සෑම්ගේ කතාව

අංකල්ට නැති එක - What Uncle left behind !

සෑම්ගේ කතාව

ගුරු වර්ජන - Teacher's Strike !!

සෑම්ගේ කතාව

ඇඟිල්ලේ වැඩේ පෝලිම් දමා කිරීම - Finger works in the Queue !!

සෑම්ගේ කතාව

ඔය සද්ද මෙයාලට දරාගන්න බැහැ මල්ලී..

සෑම්ගේ කතාව

කෙටිම කෙටි හිඟන කතාවක් - A Beggar's Tiny Tale !!

සෑම්ගේ කතාව

කෙල්ලෙක් නම් ඕනෙ එකක්.. - How guys spoil themselves !!

සෑම්ගේ කතාව

නොකියාම නිදි නේද?

සෑම්ගේ කතාව

මගේ කිරි කතාව.. - My Milk Story !!

සෑම්ගේ කතාව

සිහිනය පරම්පරා දෙකක දුරින් ය...!!

සෑම්ගේ කතාව

දුක් මොහොතක දැනෙන සතුට.. - A Friend in Need !!

සෑම්ගේ කතාව