කදෝපැණියෝ

රස්තියාදුකාරයා

සිතුනොත් ඔබට

රස්තියාදුකාරයා

අකලට අතැර දැමු හේන

රස්තියාදුකාරයා

ගඟටත් ඇති කවක් නොලියවු..

රස්තියාදුකාරයා

කැමැත්තෙන්ද, ඔබ බිලි වන්නෙ මුහුදට.

රස්තියාදුකාරයා

කළපුවක් කියන්නෙම ප්‍රේමයක්..

රස්තියාදුකාරයා

විඡ්චේදනය..

රස්තියාදුකාරයා

පලා යමි ඈතට.ඈතට.

රස්තියාදුකාරයා

පෙනි පෙනිත් නවතිමී....

රස්තියාදුකාරයා

පිටුවහල් කල කවියාට.කවියක්

රස්තියාදුකාරයා

කාලයයි මේ...

රස්තියාදුකාරයා

මොහොතක් නතර වී බලනවාද.....

රස්තියාදුකාරයා

ප්‍රේමණිය උයන්පල්ලා...

රස්තියාදුකාරයා

දිනයක් නොමැති කවියක්....

රස්තියාදුකාරයා

ඔබේ ආදර තිලිණය...!

රස්තියාදුකාරයා

ආදරයට වෙඩිතියන්න...!

රස්තියාදුකාරයා

මැවුම්කරුවානනි නුඹ කොහි ද..!

රස්තියාදුකාරයා

නිරුවතට බය ඇකඩමික් ජිව්ත....

රස්තියාදුකාරයා