අගති විරහිතව “ආණ්ඩුවේ බෝඩිමට” යැවීම

myreading1978

ධනපති පක්ෂ, ජාතික මතවාදය හා හෙළ උරුමයේ නව පෙළ ගැස්ම

myreading1978

සිරිකොත ප්‍රහාරය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා වල්බූරු නිදහස.

myreading1978

බලව්‍යුහයේ කඩා වැටීම හා අලුත් බල කේන්ද්‍රයක ගොඩනැගීම

myreading1978

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම

myreading1978

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම

myreading1978

5. උතුරේ ගොඩනැංවෙන අලුත් බල කේන්ද්‍රය, රාජ්‍යයේ දැක්ම හා දේශපාලන විශදත්වය

myreading1978

5. උතුරේ ගොඩනැංවෙන අලුත් බල කේන්ද්‍රය, රාජ්‍යයේ දැක්ම හා දේශපාලන විශදත්වය

myreading1978

4. සිංහල සමාජයේ තෝරා ගැනීමට රතුපස්වලින් රතු සංඥාවක්

myreading1978

4. සිංහල සමාජයේ තෝරා ගැනීමට රතුපස්වලින් රතු සංඥාවක්

myreading1978

3. TNA’s Political Power in Northern Provincial Council and the Correct Choice for the Global Politics.

myreading1978

TNA’s Political Power in Northern Provincial Council and the Correct Choice for the Global Politics.

myreading1978

2. ගෝලීය දේශපාලනයේ නිවැරදි තෝරා ගැනීමක්

myreading1978

2. ගෝලීය දේශපාලනයේ නිවැරදි තෝරා ගැනීමක්

myreading1978

1. උතුරට මුහුණ දීමට වැඩපිළිවෙලක් දකුණට නොවීම

myreading1978

1. උතුරට මුහුණ දීමට වැඩපිළිවෙලක් දකුණට නොවීම

myreading1978