නෙලන්න බැරි මල්...

Sinhavalokana

යළි උපන් හිතක්

Sinhavalokana

IF - රඩ්යාඩ් කිප්ලිං - ඔබට හැකි නම්

Sinhavalokana

කූඩුව හැර ගිය ගිරවාට...

Sinhavalokana

නිබ්බුත පද

Sinhavalokana

මරණය රතු රෝස මලකි...!

Sinhavalokana

බලාපොරොත්තුව...

Sinhavalokana

'හෙට ඉරක් පායයි' ......................... ද???

Sinhavalokana

හුදකලාව…

Sinhavalokana

"අශුභ දවස" සහ "උපන් දිනය"

Sinhavalokana

තනිකම…

Sinhavalokana

තනා දෙනු මැනවි මට පුතනුවකු, ස්වාමීනි...!

Sinhavalokana

ජීවිතේ ඉතිරි අඩ...(The rest of your life...)

Sinhavalokana

ලෝකයා ඔබව මනින්නේ…

Sinhavalokana

කුරු‍ටු ගී - මගේ කවිය...

Sinhavalokana

නවතන්න මගේ හද සමග සෙල්ලම් කෙරුම...!(Quit Playing Games With My Heart...!)

Sinhavalokana

හොඳම දෙය අවසනට - Save the Best for Last by Vanessa Williams

Sinhavalokana

I am not really busy; just disorganized...

Sinhavalokana

කුරු‍ටු ගී පොතෙන්...

Sinhavalokana

බ්ලොග් ලියන අපි...

Sinhavalokana