බෛයනායක

සඳපහන

ඒ ආලෝකමත් අවදිය

සඳපහන

පෙත් මඟක මගියෙක්

සඳපහන

නොකල වරදක්

සඳපහන

කිකිළි දූපත

සඳපහන

හිතමිතුරු හැම්ස්ටර්

සඳපහන

වධක භූමි

සඳපහන

මධ්‍යස්ථ ඌරෙක්

සඳපහන

බිතෝවන් එනවා

සඳපහන

මතක පැහැසර

සඳපහන

වැළපෙන්නිය

සඳපහන

ගෝලයාගේ කවිය

සඳපහන

අවුරුද්ද එනකොට

සඳපහන

අං පාර

සඳපහන

අංකූරෝ

සඳපහන

වියත්-මං

සඳපහන

ඉනික්බිති

සඳපහන

ලොවෙන් අඩක් තනි යායකි

සඳපහන

අරුණෝදය

සඳපහන

විල් තෙම

සඳපහන