සදානන්දකර වූ.... (27)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සදානන්දකර වූ.... (26)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සදානන්දකර වූ.... (25)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

අතීතයෙන්....

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සක්වළ තලයේ සොයා බලා....

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සමහරු....

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සදානන්දකර වූ.... (24)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

හදේ සහසක් කටු ඇනේ....

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සදානන්දකර වූ.... (23)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සිත් ගත් ගී :-)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සදානන්දකර වූ.... (22)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සදානන්දකර වූ.... (21)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

විඩා නොම හැඳින්නෙමි....

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සදානන්දකර වූ.... (20)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සිනා මල්වැසි වසීවා!

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සදානන්දකර වූ.... (19)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සදානන්දකර වූ.... (18)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

....

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සදානන්දකර වූ.... (17)

කුරුටු ගෑ ගී පොත

සදානන්දකර වූ.... (16)

කුරුටු ගෑ ගී පොත