එන්න, ඔබේ පශ්චාත්භාගය නූතන කරගන්න | Come, let us modernize your posterior

තහනම් වචන

ජනතාවගෙන් වසං කළ "සටන" මෙන්න | "Satana" (full video of censored political program)

තහනම් වචන

අරලිය මඩුවේ සාදය | Party at Temple Trees

තහනම් වචන

ෂර්ලොක් හෝම්ස් සහ ගොක්කොල සිරි | Sherlock Holmes and Gokkola Siri

තහනම් වචන

මාලක ආලත්තිය | The Malaka Prayer

තහනම් වචන

ෂර්ලොක් හෝම්ස්ට එරෙහිව හිස්.බී. | Mr. Ass Bee vs Sherlock Holmes

තහනම් වචන

ෂර්ලොක් හෝම්ස් සහ අයවැය | Sherlock Holmes and the Budget

තහනම් වචන

භික්ෂුව සහ දේශපාලනය | Bhikku Politics

තහනම් වචන

රනිල් මාමේ, උඹ මාර පොරකි | Ranil you are such a badass

තහනම් වචන

මහින්දට බෑ නෙමෙයි පුළුවන් | Who says Mahinda can't?

තහනම් වචන

නලින් මාමා සහ බෑණාවරු | Uncle Nalin and his Nephews

තහනම් වචන

පිංබර ඇසළ පොහොයක්!

තහනම් වචන

මහා අබසරණ ජාතකය | Aba Saranayi Yako!

තහනම් වචන

පැරැණි රසාංග (2) - ඔබත් කෑල්ලක් නැතිව කරවෙනවාද? | Are you a loser too?

තහනම් වචන

පැරැණි රසාංග I - ඩොල්ෆින් අර්බුදය | The Dolphin Crisis

තහනම් වචන

නිදහස නම් වූ වාර්ෂික ආතල් එක | Annual facade called Independence

තහනම් වචන

සල්ලි දී කක්කා කෑම | Pay to eat Shit

තහනම් වචන

රාජපකිස්තාන් රේස් කෝස් | The Race Course in Rajapakisthan

තහනම් වචන

එපා, එපා ණය ගන්නට චීනක්කාගේ | No Chinese Loans

තහනම් වචන