ලිංගික විකෘතික ගාලු පොලිසිය | Sex Freaks of Galle Police

තහනම් වචන

ඔවුහු චෝ ගම් ගා අලවාගත්හ. | They stuck CHOGM up their asses

තහනම් වචන

එන්න මහත්වරුනි, අපි නෝනිස්ගෙ කරේ යං | Come Sir, Let's All Ride Chris Nonis

තහනම් වචන

කන්‍යාවන් අවශ්‍ය කර තිබේ (18+) | Virgins wanted (18+)

තහනම් වචන

බුදු හාමුදුරුවෝ සිංහල බෞද්ධ ද?

තහනම් වචන

අම්මේ, මටත් වටේ යන්න ඕනේ | Mamma, I also want to go round and round

තහනම් වචන

රටක් රැවටූ හලාල් වංචාව | The Great Halal Scam

තහනම් වචන

හලාල් දෙවන වටය | Halal Take Two

තහනම් වචන

මැක්ඩොනල්ඩ්ස් කනවද? | Eating McDonalds?

තහනම් වචන

සිංහ-අලියා මරා මස්කළෙමි | How I Butchered the Sinha-Ali

තහනම් වචන

දොස්තර vs ඉංජා ගේ කවි හබය | Doc vs Eng

තහනම් වචන

යන්තර මන්තර හොරු | Abracadabra

තහනම් වචන

ලකෆ්‍රෑන්ස්ට උත්තරයක් | Answering Lakafrance

තහනම් වචන

සෑම පුකකටම මිලක් තිබේ (1) | Every Ass has its Price

තහනම් වචන

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් මගෝඩිය | Grand Scam in Grandpass

තහනම් වචන

බබා චූ දා ගත්තද? | Did the Baby Wet?

තහනම් වචන

කො තොපේ වීරයෝ? | Where the Fuck are your Heroes?

තහනම් වචන

වැලිවේරියේ සැඟවුණු මරණ | Untold Deaths at Weliweriya

තහනම් වචන

පිස්සු බල්ලන් බැඳ දමවූ | Muzzle that Dog

තහනම් වචන

වැලිවේරියේ පච හැලිය | Cauldron of Lies at Weliweriya

තහනම් වචන