ක්ලයන්ට්ගේ පොරගේ වද මල් තේ එක. . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

කසාද ජීවිතේ ලමයගෙ ඉස්කෝලෙ මගෙ ඊසි ලයිෆ්. . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

හූනු පලාපල,ලොක්කා,සහ මයේ කරුමය. . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

ක්ලයන්ට්ගේ ඩයල් එක . . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

බ්ලැක් ලේබල්, ක්‍රිකට් සහ අටෝරාසියක් කතා . . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

කැරපොත්තෝ. . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

අපේ කම . . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

කළු ලේබල් සමග පරණ මතක . . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

රැස් විහිදල ප්‍රොපෙසනල් උන හැටි . . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

ඉස්කෝලෙ කාලෙ ලව්. . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

රෙෆරන්ස් ටු දේශකයාස් පොස්ට් ඩේටඩ් 02/11/2013

අතීත ගමන් මඟ . . .

ටිපිකල් ලාංකිකත්වය . . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

කාඩ් සෙල්ලම. . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

පටෝන් පටෝන් . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

යන්න කියල ගියාට යැවෙන්නේ නෑ . . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

ඔන්න බලාපල්ල ඒකෙත් හැටි. . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

සිංහයා සහ ගොරිල්ලා . . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

සුළුදිය කරුමය ගෙව්වෙමි . . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

මෙහෙමත් මස්සිනාලා අංක දෙක . . .

අතීත ගමන් මඟ . . .

පුතා විස්කි ගනන්. . .

අතීත ගමන් මඟ . . .