වැරදුනෙ කොතැනද අම්මේ . . .

මගේ මතකය

සැබෑ මිනිසත් ගති ඇති ත්‍රීරෝද රථ රියදුරු

මගේ මතකය

දැන් ඕනෑම දිනයක දවස කීමට ඔබටත් පුළුවන් ! Day of the Date

මගේ මතකය

සසලයි සිතම මගේ

මගේ මතකය

දුම්රිය බලපත්‍ර

මගේ මතකය

Math Tricks - How to multiply in your head! (ගණිත කෙටි ක්‍රම) - පළමු පියවර

මගේ මතකය

ශ්‍රී ලංකාව නම් චිත්‍රපටිය

මගේ මතකය

Make Your Own Games with Game Maker Studio - Game Make Studio මගින් විනෝද ක්‍රීඩාවක් නිපදවමු.

මගේ මතකය

ජඩ මානව හිමිකම් හමුවේ හෑල්ලු වෙන ශ්‍රී ලාංකිය නිදහස

මගේ මතකය

11 න් ගුණ කිරීම

මගේ මතකය

නූල

මගේ මතකය

මම සිංහල ජාතිවාදියෙක්මි.

මගේ මතකය

මිහිරි දිවිය

මගේ මතකය

Untitled Post

මගේ මතකය

දෙවෙනි දියණී . . .

මගේ මතකය