මෙම බ්ලොග් අඩවිය වසා දැමේ.

චන්දනගේ සටහන්

සැඳෑ හිරු රැස්...

චන්දනගේ සටහන්

කලකට පසු යළිත් මහ වනය කරා...

චන්දනගේ සටහන්

යා යුතු මඟ දුරයි...

චන්දනගේ සටහන්

බෝතල් වාසි

චන්දනගේ සටහන්

දැන්......

චන්දනගේ සටහන්

දිරා යන දඬු ගෙන වැටක් බඳිමි

චන්දනගේ සටහන්

ලේ

චන්දනගේ සටහන්

දිය වුනි ද ලොව සියලු හිමකැට

චන්දනගේ සටහන්

තෙර හිඳ බලන කල

චන්දනගේ සටහන්

වචන දෙකේ තුනේ කතා..

චන්දනගේ සටහන්

ගහේ පොල් නැත, අවාරය නිමි නැත

චන්දනගේ සටහන්

සත්‍යය දකින්නෝ විරල ය හ..

චන්දනගේ සටහන්

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !

චන්දනගේ සටහන්

අලුත් අවුරුද්දට කලින්...

චන්දනගේ සටහන්

දඩයං දෙක

චන්දනගේ සටහන්

දඩයං, මී පැණි, සර්ප රාජ සහ.... !!

චන්දනගේ සටහන්

දඩයං, මී පැණි, සර්ප රාජ සහ.... !!

චන්දනගේ සටහන්

තෝ වලලන්ඩ ආව ද මෙතන..?

චන්දනගේ සටහන්

නිකං වැදුනු පෑන් ඉරි..!

චන්දනගේ සටහන්