ඉගිල්ලිලා යන්න වාහනයක් ගමුද?

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

ඉගිල්ලිලා යන්න වාහනයක් ගමුද?

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

කම්මනා වසලෝ හොථි.. කම්මනා හොථි බ්‍රාහ්මණො..

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

කම්මනා වසලෝ හොථි.. කම්මනා හොථි බ්‍රාහ්මණො..

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

රහස් පාඩම 101

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

රහස් පාඩම 101

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

අම්මාගෙන් හොරාකන පුත්තු

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

අම්මාගෙන් හොරාකන පුත්තු

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි

ලැජ්ජා නැතිකම මහමුදලි කමටත් වැඩියි