සෙනෙහසක පහන්..

රොබරෝසියා

සිහිවටන...

රොබරෝසියා

කළු ජනවාරියට වසර පහයි. ප්‍රගීත් කෝ..?

රොබරෝසියා

දෙසැම්බරයක කවි....

රොබරෝසියා

ත්‍රිමා...

රොබරෝසියා

දෙසැම්බරයක..

රොබරෝසියා

ප්‍රාර්ථනාවක සිසිරය...

රොබරෝසියා

රහසකට රහසින්....

රොබරෝසියා

සිරිපොදක ..

රොබරෝසියා

වස්සානය....

රොබරෝසියා

සවන්දෙන්න.. හදවතින්...

රොබරෝසියා

වීරත්වයේ හා පරිත්‍යාගයේ දිනය, ජුනි 20

රොබරෝසියා

සිත අද්දර ....

රොබරෝසියා

සිහිනයක අග ...

රොබරෝසියා

සැඳෑවේ ලියමන

රොබරෝසියා

එක දවසක . . සවසක . . .

රොබරෝසියා

අනියම්.. ඇරයුම්..

රොබරෝසියා

හෙට උදෙන්ම අවදිවන්න..

රොබරෝසියා

මිතුරියකි ඔබ කිසිදා මවෙතින් ආදරය නොලද

රොබරෝසියා

ඇය නැතිව ඇය එක්ක..

රොබරෝසියා