ඉඟ සුඟ නලවන රුවැත්තී (Buddika Ushan)

Gee Potha

ඉඟ සුඟ නලවන රුවැත්තී (Buddika Ushan)

Gee Potha

දුක වැඩි තරමට කඳුලු හෙලන්නට (Noel Raj)

Gee Potha

දුක වැඩි තරමට කඳුලු හෙලන්නට (Noel Raj)

Gee Potha

මගේ හිත ලඟ දවසක නතර වෙලා (Udaya Sri)

Gee Potha

මගේ හිත ලඟ දවසක නතර වෙලා (Udaya Sri)

Gee Potha

ලියන්නට පෙම් හසුනක් (Chamara Weerasinghe)

Gee Potha

ලියන්නට පෙම් හසුනක් (Chamara Weerasinghe)

Gee Potha

ලං ලං වෙලා සිතින් මා (Noel Raj)

Gee Potha

ලං ලං වෙලා සිතින් මා (Noel Raj)

Gee Potha

සරා සිහින රහසේ දිවුරා කියා (Bhathiya & Santhush)

Gee Potha

සරා සිහින රහසේ දිවුරා කියා (Bhathiya & Santhush)

Gee Potha

මනමාලකම් පාන උන්මාදනී (Chandana Liyanaarachchi)

Gee Potha

මනමාලකම් පාන උන්මාදනී (Chandana Liyanaarachchi)

Gee Potha

අම්මා (Sangeeth Wijesooriya)

Gee Potha

අම්මා (Sangeeth Wijesooriya)

Gee Potha

මගේ හීනයේ ලඟ ඉන්නට (Udaya Sri)

Gee Potha

මගේ හීනයේ ලඟ ඉන්නට (Udaya Sri)

Gee Potha

හිත වාවන්නේම නෑ (Bhathiy & Santhush)

Gee Potha

හිත වාවන්නේම නෑ (Bhathiy & Santhush)

Gee Potha