කඳුළ නුඹ නොරැදියන්...

සිත්තරාවි

ආදරණීය තාත්තාට ලොක්කාගෙන්...

සිත්තරාවි

Dear Santa Claus...

සිත්තරාවි

ඕං ආයේ මම ආවෝ..

සිත්තරාවි

කලකට පස්සේ..

සිත්තරාවි

සුභ නව වසරක්.........!!!!!

සිත්තරාවි

කුරුළු පිහාටුවක් එවන්න...

සිත්තරාවි

ලෝදියට යට උන පෙම්පේ නගරය

සිත්තරාවි

වතිකානු රාජ්‍ය හා කොලෝසියම.

සිත්තරාවි

වන සිව්පාවුන් වැනි මිනිසුන් මැද දෙවි දේවතාවුන් වැනි මිනිසුන් ඇත..

සිත්තරාවි

ඇතුවත් බෑ නැතුවත් බෑ..ලු

සිත්තරාවි

22nd Anniversary

සිත්තරාවි

පාළුයි ආච්චියේ මට..

සිත්තරාවි

在中國商店工作... Working At Chinese Shop..

සිත්තරාවි

My Wishes..

සිත්තරාවි

නොනිඳන නෙතු...

සිත්තරාවි

Answer me please..

සිත්තරාවි

අපි මේ වගේ රටකට ආවාට හිඟන්නෝ නොවේ...

සිත්තරාවි

සුරළොව නුඹට හිමිවු වගයි..

සිත්තරාවි

මටත් පුළුවන් නම්....

සිත්තරාවි