මා ‘බොදු බල තොට’ නොලීවේ ඇයි?

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

මා ‘බොදු බල තොට’ නොලීවේ ඇයි?

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

අළුත්ම බ්ලොග් නවකතාව ‘බොදුබලතොට’

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(45) සමාන්තර විශ්වයෙන් එළියට! || Out of the parallel universe!

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(44-4) සිව්වන විකල්පාවසානය || The genius

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(44-3) සංස්කෘතික කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමැති || The third alternate ending

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(44-2) මේ මගේ අවසාන භවයයි. මෙයින් මතු ඉපැදීමක් නොවන්නේය. || Another alternate ending

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(44-1) නැංගුරම් ලන තැනට පෙනෙන සේ ඔබ ඉන්න || An alternate ending (by a reader)

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

සමනළ විප්ලවය – පසුවදන || The Epilog

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(43) ලසන්ත වික්‍රමතුංග මැරුවේ කවුද? || Who killed Lasantha Wickrematunge?

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(43) ලසන්ත වික්‍රමතුංග මැරුවේ කවුද? || Who killed Lasantha Wickrematunge?

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(42) ආදරයේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික අතීතය || Pre-historic days of love

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(42) ආදරයේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික අතීතය || Pre-historic days of love

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(41) ප්‍රවාහකයා || The Transporter

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(41) ප්‍රවාහකයා || The Transporter

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(40) පාළු අඳුරු නිල් අහස මමයි || The forsaken days of white dreams

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(40) පාළු අඳුරු නිල් අහස මමයි || The forsaken days of white dreams

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය

(39) දඹර අමිල හිමි කොටින්ගේ අත් අඩංගුවේ || Dambara Amila thero abducted by tigers

The Butterfly Revolution සමනළ විප්ලවය