මළකඩ බණ්ඩා (දහඅට ප්ලස් විය හැක)

ඉෂාන්ගේ සටහන්

තනි වූ මොහොතේ..

ඉෂාන්ගේ සටහන්

ඇෆ්ගන් මොනාලිසා.. (දැක ඇති ඡායාරූපයක අපි නොදත් කතාවක්)

ඉෂාන්ගේ සටහන්

කළමනාකරණ පාඨමාලාවක්.. (විනාඩි 05කින්)

ඉෂාන්ගේ සටහන්

සූදු සල්ලි..

ඉෂාන්ගේ සටහන්

පැනයාම හා මිනීමැරුම - (තෑගී නැති ප්‍රශ්න - 10)

ඉෂාන්ගේ සටහන්

ඔයා කැමති නැද්ද මං ආදරේ කරන කෙනා කවුද කියලා දැනගන්න..

ඉෂාන්ගේ සටහන්

අවුලක් එක්ක වතුර ප්‍රශ්නයක් (තෑගී නැති ප්‍රශ්න - 9)

ඉෂාන්ගේ සටහන්

මගේ ලොවට ආ නුඹ..

ඉෂාන්ගේ සටහන්

ගෑණි වටේ යවලා සැප විඳීමත් සමඟ 2013!

ඉෂාන්ගේ සටහන්

අංකල් සිරිසෝම..

ඉෂාන්ගේ සටහන්

බැලන්ස් කරමුද? නැත්නම් අනිත් එක බලමුද? (තෑගී නැති ප්‍රශ්න - 8)

ඉෂාන්ගේ සටහන්

වැඩියෙන්ම සතුටුවන්නේ කවුද? 16+

ඉෂාන්ගේ සටහන්

ගෙදර බොස් කවුද?

ඉෂාන්ගේ සටහන්

දෙන්නාම කොහොමද ගහන්නේ? තෑගී නැති ප්‍රශ්න - 7

ඉෂාන්ගේ සටහන්

ස්ත්‍රී වශී

ඉෂාන්ගේ සටහන්

ඔබත් මේ දේ කරලා/කරන්න ඇති.. (ආදරණීය සිහිවටන)

ඉෂාන්ගේ සටහන්

අනියම් භාර්යාව.. + තෑගී නැති ප්‍රශ්න - 6

ඉෂාන්ගේ සටහන්