නයි ටී එන් සහ කුරුලු නාලිකාව........

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

මට සමාවෙයන් මල්ලි................ [කෙටි කතාව]

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

මම නුඹට ආදරෙයි..........

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

මගේ හිත කීරි ගැහුනා...[කෙටි කතාව]

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

දෙදහස් දොලහේ යුද නැව උනුපිට බාන්න.......

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ අරගලය යුක්‌තිසහගත ද ?

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ අරගලය යුක්‌තිසහගත ද ?

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ අරගලය යුක්‌තිසහගත ද ?

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ අරගලය යුක්‌තිසහගත ද ?

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ අරගලය යුක්‌තිසහගත ද ?

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

ආදරණීය මගේම නංගීට...............

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

අමතක නොවෙන දවසක්......

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

මට හිතුන දේවල්......:පී

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

සෑහෙන්න සතුටුයි.............................

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

බ්ලොග් අවකාශයේ කාර්ඩ් බෝර්ඩ් වීරයෝ.....

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

මිනියෙන් සිංහල බලා සැනසෙමු......................

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

මම ලියූ කවියක් හොඳද බලන්න..................

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

තැටි පුච්චන්න හොඳම බඩ්ඩක්!

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

කලු වූ වින්ඩෝස් නැවතත් ඇක්ටිවු කරමු!

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි: මාගේ දේශය අවදි කරනු මැන

ඉබ්බාගේ සිතිවිලි