අතීතයේ මා පෙම්බැඳි ලියන්ටයි......!!!

සඳ නැති සඳ

තම්බිලා වෙත ආදරයෙනි...!!

සඳ නැති සඳ

පෙම්බර අර්ජුන මාමියා වෙතටයි..!!

සඳ නැති සඳ

"නම මොහොමඩ් කියල නේද කිවේ..?" "නෑ නෑ.මොහොමඩ් නෙවේ මෙන්ඩිස්."

සඳ නැති සඳ

ලෝක තරුණ සමුළුව - WCY 2014

සඳ නැති සඳ

ප්‍රේමය ම ආත්මය කොට ගත් ඇය හෙවත් මගේ අම්මා..

සඳ නැති සඳ

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා කැම්පස් සින්ඩියක් ඇවිල්ලා..

සඳ නැති සඳ

උඹට පිස්සු ජෙයපාලන්.

සඳ නැති සඳ

ඒ දැනෙන ලේ පුසුඹ....!!!

සඳ නැති සඳ

මගේ වරදට සමාව දෙනවා නේද අයියේහ්..?? (මානවකට පිළිතුරක්)

සඳ නැති සඳ

තාත්තේ..මම හැමදාම ආදරෙයි....!!!

සඳ නැති සඳ

ටෙම්පල් ට්‍රී චැට්

සඳ නැති සඳ

මේ ඩේ ස්පෙෂල්..!! අපි නිදහසේ ආදරය කරමු ද..??

සඳ නැති සඳ

උඹ නැතිව මම......

සඳ නැති සඳ

කෙල්ලෙක් ගේ වටිනාම දේ මොකක්ද...??

සඳ නැති සඳ

අර සේනා මේ සේනා හා අපි.

සඳ නැති සඳ

ලස්සන වසිලිස්සා හෙවත් මගෙ සුට්ටි කාලේ

සඳ නැති සඳ

එන්න..අපි ඇය දෙසත් බලමු..!!

සඳ නැති සඳ

ගෙදරට ආ මනාලයා....

සඳ නැති සඳ

රුමේෂ්...

සඳ නැති සඳ