හොර ඇඟට ලෙඩ ගොඩයි

~ගිමන්හල~

බර ගානටද?

~ගිමන්හල~

බර ගානටද?

~ගිමන්හල~

දුස්සාධ්‍ය රෝග වලින් බේරීමේ මග

~ගිමන්හල~

දුස්සාධ්‍ය රෝග වලින් බේරීමේ මග

~ගිමන්හල~

ඇති වෙලාද? (Fed Up)

~ගිමන්හල~

ඇති වෙලාද? (Fed Up)

~ගිමන්හල~

අපේම වරදින් සෑදෙන බෝ නොවන රෝග (Non Communicable Diseases)

~ගිමන්හල~

අපේම වරදින් සෑදෙන බෝ නොවන රෝග (Non Communicable Diseases)

~ගිමන්හල~

පොඩි මල්ලීට

~ගිමන්හල~

පොඩි මල්ලීට

~ගිමන්හල~

බඩ දැවිල්ල භයානකද? - ගැස්ට්‍රයිටිස් (Gastritis)

~ගිමන්හල~

බඩ දැවිල්ල භයානකද? - ගැස්ට්‍රයිටිස් (Gastritis)

~ගිමන්හල~

තෘප්තිය

~ගිමන්හල~

තෘප්තිය

~ගිමන්හල~

සතියෙන් බර අඩු කරගන්න කැමතිද? (General Motors: Weight Loss Diet Program)

~ගිමන්හල~

සතියෙන් බර අඩු කරගන්න කැමතිද? (General Motors: Weight Loss Diet Program)

~ගිමන්හල~

නොපෙනෙන මාරයන් - සැකසූ ආහාර හා සිසිල් බීම (silent killers - junk foods and soda)

~ගිමන්හල~

නොපෙනෙන මාරයන් - සැකසූ ආහාර හා සිසිල් බීම (silent killers - junk foods and soda)

~ගිමන්හල~

මහත මට්ටු කරන්නේ කෑම පාලනයෙන්ද? ව්‍යායාමයෙන් ද?

~ගිමන්හල~