ජාතික හෙළ උරුමයේ අවස්ථාවාදී දේශප්රේවමීත්වය

උරුමය

අපට හොරා විකිණෙන අපේ කම.

උරුමය

තවමත් ශ්රීව ලංකාව සිංහල බෞද්ධ රටයි.

උරුමය

මේ දේශප්රේවමීන්ගේ කාළයයි.

උරුමය

සිංහල ජාතිකවාදී දේශපාලනය අවසානයි ?

උරුමය

ඌරාගේ මාළු ඌරාගේ ඇගේ තියා කැපීමේ රාජ්‍ය න්‍යාය.

උරුමය

සම්බුද්ධත්ව ජයන්තියේ සිංහලයා සතු අභියොගය...

උරුමය

තාරූණ්යනයේ වියෝවෙන් වැළපෙන ලාංකීය සමාජය.

උරුමය

මල් කැඩීමේ හා මල් ගැසීමේ මළ සංස්කෘතිය.

උරුමය

රණවිරුවන්ගේ මළ කද මතින් ඉන්දියන් වන්දනාවේ යමුද?

උරුමය

පීඩිත ජනතාව ,එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා සජිත්

උරුමය

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය වරුන්ට පිස්සු-අපට පිස්සු නෑ?

උරුමය

මැකියාවෙලී බොරු කියලද?

උරුමය

හෙළ උරුමයේ වාසනාව, ජාතියේ අවාසනාව සහ අපේ කරුමය

උරුමය

හදට පොළු ගහන, ‍ෆේස්බුකියේ සිංහල ජාතිකවාදය

උරුමය

මැකියාවෙලී බොරු කියලද?

උරුමය

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය වරුන්ට පිස්සු-අපට පිස්සු නෑ?

උරුමය

අපට විදුලිබලය අවශ්‍යම නෑ

උරුමය

නිදහස් අධ්‍යාපනය එපා... එපා... එපා...

උරුමය

ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය හා පක්ෂ දේශපාලනය

උරුමය