ක්ලීටස් මෙන්ඩිස් ට ඇඳි මනමේ කුමරු - Maname de Cletus

Paara Dige

චොකලට්ටුව - A Chocolate

Paara Dige

මං තීරු - Traffic Lanes

Paara Dige

බලු නොවටින (සම හරක්) මාධ්‍ය (නිදහස)

Paara Dige

මිරිස් තුනපහ - Old Spice

Paara Dige

රොටි කෑම

Paara Dige

ඉස්පිරිතාල දෙකක් - ලොක්කන් දෙන්නෙක්

Paara Dige

කැන්ටිමක සිටි මිනිසුන් - La Gente En Cantina

Paara Dige

මරීනා මරීනා

Paara Dige

කන්න දෙනව නම්...

Paara Dige

අපිට අං ඇවිල්ලද? - Are we getting Horny?

Paara Dige

DC 8 ගුවන් යන්තරේ - Martin Air Flight 138

Paara Dige

රාජපක්සට එරෙහිව ඇමෙරිකාව, බිරිතාන්‍ය සහ ඔස්ට්‍රේලියාව (Rajapaksa vs US, UK and Australia)

Paara Dige

මඟ මරු!

Paara Dige

මගේ හීනේ - My Dream

Paara Dige