හොඳ නොහොඳ කම් මැද

ඇහැට කණට

මගේ පෙම

ඇහැට කණට

Untitled Post

ඇහැට කණට

Untitled Post

ඇහැට කණට

අහඹු වචන සිද්ධාන්තය

ඇහැට කණට

අහඹු වචන සිද්ධාන්තය

ඇහැට කණට

දහඅට වෙනිදා සිට කතා දහඅටයි

ඇහැට කණට

අතපසුවට මොහොතයි - පසුතැවුමට දිවියයි

ඇහැට කණට

අතපසුවට මොහොතයි - පසුතැවුමට ජීවිතයයි

ඇහැට කණට

හෙළිවේය අපරාධ සැඟවුණු - නිසා නොමැකුණු ඇඟිලි සළකුණු

ඇහැට කණට

හෙළිවේය අපරාධ සැඟවුණු - නිසා නොමැකුණු ඇඟිලි සළකුණු

ඇහැට කණට

යන්නට එපා… තවම හිත පිරුණේ නැහැ…

ඇහැට කණට

යන්නට එපා… තවම හිත පිරුණේ නැහැ…

ඇහැට කණට

බත් කනවද? තේ බොනවද? බත් කාලම තේ බොනවද?

ඇහැට කණට

බත් කනවද? තේ බොනවද? බත් කාලම තේ බොනවද?

ඇහැට කණට

කන්නටත් බැරිය - නොකා ඉන්නටත් බැරිය

ඇහැට කණට

කන්නටත් බැරිය - නොකා ඉන්නටත් බැරිය

ඇහැට කණට

කන්නටත් බැරිය - නොකා ඉන්නටත් බැරිය

ඇහැට කණට