දෙනු මැන ශක්තිය | සතිස්වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

මගේ දේශය අවදි කරනු මැන | පන් තිස් වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

සියල්ල ම ඔබ ගන්න | සිව් තිස් වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

පැහැර ගත් පුදසුන | තිස් තුන්වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

නිදහසේ සෙනෙහස | තිස් දෙවන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

කියන් සිරකරුවාණනි | තිස් එක් වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

කවුරුන් ද ලුහුබඳින්නේ මා? | තිස් වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

මා නම දරනා මිනිසා | නව විසි වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

හිත හදාගනු බැරි ව ලතවෙමි | අට විසි වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

දල්වන්න! සෙනෙහසේ රන්වන් ප්‍රදීපය | විසි හත් වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

තැවරෙනා විට සුසුම් මා සිහින මත | විසි හය වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

විඩාබර මේ රාත්‍රිය | විසි පස් වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

දවස නිමා වී නම් | විසි හතර වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

ඔබ මා සොයා පැමිණෙන මාවත | විසි තුන් වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

නෙතු පියාගෙන හිමිදිරිය අද | විසි දෙවන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

පමා වූ යාත්‍රාව | විසි එක් වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

නොඉවසිලිවත් ගිම්හාන සුසුම් රැල්ලක් | විසි වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

ඔබ නිහඬ නම් | එකුන් විසි වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

කෙසේ ගෙවනුද මේ දිගු වස්සාන හෝරාවන් | අටළොස් වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!

ඉතින් අවසන්ය සල්පිල! | සතලොස්වන ගීය

!!.ගීතාඞ්ජලී | Gitanjali.!!