අඳුරු යුගයේ මතක සටහන් - 2 සඳහා ඌණ පූර්ණය (රුවන් අයියගේ රුවන් වැකි) ......

ඇවිද්ද පය

වආර 100 චාර්ජ් නොකර භාවිතා කළහැකි බැටරියක් ......

ඇවිද්ද පය

නන්දා මාලනී, සමන්ලතා සහ අංජලී……

ඇවිද්ද පය

පියසේන බාප්පා ......

ඇවිද්ද පය

පර්සිත් යන්න ගිහිං ......

ඇවිද්ද පය

කෝපි තියෙන්නේ බොන්නම විතරක්ද ......

ඇවිද්ද පය

ජැක්සන් ඇන්තනි ගැන අප්‍රකට කතාවක් ......

ඇවිද්ද පය

2023 ලෝක කුසලානය

ඇවිද්ද පය

මහින්දලාගේ කැරම් බෝඩ් එක ......

ඇවිද්ද පය

මහින්දලාගේ කැරම් බෝඩ් එක ......

ඇවිද්ද පය

ඕමාන් ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා : " කිසිවකුට කියන්න බෑ අපි එක් ලෝක කුසලානයක් ක්‍රීඩා කොට අතුරුදහන් වෙනවා කියළා"......

ඇවිද්ද පය

ඕමාන් ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා : " කිසිවකුට කියන්න බෑ අපි එක් ලෝක කුසලානයක් ක්‍රීඩා කොට අතුරුදහන් වෙනවා කියළා"......

ඇවිද්ද පය

තායිලන්තයේදී කළ කාළ කළමනාකරණය ...... Time Management during Bangkok Tour ......

ඇවිද්ද පය

තායිලන්තයේදී කළ කාළ කළමනාකරණය ...... Time Management during Bangkok Tour ......

ඇවිද්ද පය

සබඳ නිස්මං ......

ඇවිද්ද පය

සබඳ නිස්මං ......

ඇවිද්ද පය

සඳෙන් එහා කඳු මුදුන් නිවී ......

ඇවිද්ද පය

සඳෙන් එහා කඳු මුදුන් නිවී ......

ඇවිද්ද පය

නස්කා රේඛා : පේරුරි අභිරහස් පොලෝතල මෝස්‌තර ......

ඇවිද්ද පය