ස්වර්ගය දුටු දරුවෝ

කාල තරණයෙන් සුවයට

මරණාසන්න අත්දැකීම් ලැබූ කුඩා දරුවෝ

කාල තරණයෙන් සුවයට

මරණාසන්න අත්දැකීමකට මුහුණ දුන් ෂර්ලි

කාල තරණයෙන් සුවයට

අධිමානසික සිහින පෙරනිමිති

කාල තරණයෙන් සුවයට

අධිමානසික සංසිද්ධීන් යනු “මනෝ විකාරයන්ද”

කාල තරණයෙන් සුවයට

වෙනත් ආගම් වල සඳහන් වන පුනර්ජන්මය

කාල තරණයෙන් සුවයට

පුනර්ජන්ම සංකල්පය පිලිගැනීමට පුලුවන්ද?

කාල තරණයෙන් සුවයට

ගුවනින් යාමට බිය වූ ව්‍යාපාරිකයා

කාල තරණයෙන් සුවයට

අපි කවදාවත් මිය යන්නෙවත් යළි උපදින්නේවත් නැහැ

කාල තරණයෙන් සුවයට

ඊජිප්තුවේ දෙවියන් අතර පූර්ව ජන්ම ස්මරණ

කාල තරණයෙන් සුවයට

පෙර ආත්මන්හි මතක කළඹා නිදන්ගත රෝග සුව කරන හැටි

කාල තරණයෙන් සුවයට

පෙර ජන්ම පුරුද්ද නිසා ප්‍රදර්ශනකාම චර්යාවක නියැළුණු තරුණයා

කාල තරණයෙන් සුවයට

සංසාර ස්මරණ වර්තමානයට කැඳවීම

කාල තරණයෙන් සුවයට

මෝහ‍නය අනතුරුදායකද?

කාල තරණයෙන් සුවයට

නිද්‍රෝපායී කලාපය

කාල තරණයෙන් සුවයට

මෝහනය හා ප්‍රතිගමණය යනු කුමක්ද?

කාල තරණයෙන් සුවයට

පූර්ව ජන්ම ප්‍රතිකාර මඟින් සුවපත් වූ මගේ රෝගීන්

කාල තරණයෙන් සුවයට

ගුරු ස්වාමිවරු

කාල තරණයෙන් සුවයට

ඇඩම්ගේ මරණය

කාල තරණයෙන් සුවයට

අසාමාන්‍ය සුවපත් වීම

කාල තරණයෙන් සුවයට