කෑලි කැපෙන හුදෙකලාව

හදේ තත් නුගැසුම්

ටික කාලෙකින්

හදේ තත් නුගැසුම්

ඉන්ද්‍රජාලික ඔලේශ්‍යා

හදේ තත් නුගැසුම්

හුදෙකලා වූ වලාවක් සේ පාව යමි

හදේ තත් නුගැසුම්

ශිශිර නිද්‍රාවේ බිජුවට නොහොත් පමා වූ මෝසම් වැස්ස

හදේ තත් නුගැසුම්

දුවේ ඔබ අහගෙනද?

හදේ තත් නුගැසුම්

සඳ සාවියේ

හදේ තත් නුගැසුම්

වෙන්වීම

හදේ තත් නුගැසුම්

වලාකුලු පවුර

හදේ තත් නුගැසුම්

හිතුවක්කාර කිරිල්ලී

හදේ තත් නුගැසුම්

අවසර නැති බිම

හදේ තත් නුගැසුම්

මගෙ සිංහ සීවලී

හදේ තත් නුගැසුම්

අර ඈත පින් බිම

හදේ තත් නුගැසුම්

පැන් වැඩුම

හදේ තත් නුගැසුම්

තීර්ථය - ඔබ!

හදේ තත් නුගැසුම්

විකසිත වන්නට

හදේ තත් නුගැසුම්

ඔබ හඬන දවසේ දී

හදේ තත් නුගැසුම්

පිය සමර

හදේ තත් නුගැසුම්