හන්තානෙන් පිට මං වී යන්නට

හදේ තත් නුගැසුම්

ඔබේ ගීයයි මේ

හදේ තත් නුගැසුම්