ආදරේ හැටි

Manasgaatha

කන්‍යා

Manasgaatha

කාසියේ දෙපැත්ත

Manasgaatha

පව්කාරියට ගල් ගැසීම

Manasgaatha

කෙටි කතාවක්

Manasgaatha

තහනම් කෑම

Manasgaatha

YOU

Manasgaatha

හිඟන්නාගේ තුවාලය

Manasgaatha

පොතේ ගුරු වාදීන්ට

Manasgaatha

දුක

Manasgaatha

යුද වීරයා

Manasgaatha

වාම වාදීන්

Manasgaatha

බොල් වී

Manasgaatha

සෙනෙහස් මල් කඳුළු

Manasgaatha

කෝණය

Manasgaatha

(අ?)සම්මත ප්‍රේමය

Manasgaatha

ගිය දෝණිට

Manasgaatha

දෙවැනි මව්

Manasgaatha

සරසවි බත

Manasgaatha