මේක තනිකරම seedr.cc ගැන

නරකයා ගේ සිතුවිලි

බිරිඳලාට.......

නරකයා ගේ සිතුවිලි

උගේ අයියා.....

නරකයා ගේ සිතුවිලි

නියමෙට ඔතන්න පුලුවන්

නරකයා ගේ සිතුවිලි

හීට් එක

නරකයා ගේ සිතුවිලි

ගැන්ස්ටර් කොල්ලෙක්

නරකයා ගේ සිතුවිලි

කසාදයක් කර ගත්තම..........................

නරකයා ගේ සිතුවිලි

රෙස්පට්..කෙල්ලෝ .... II

නරකයා ගේ සිතුවිලි

ඩොටේ....!!

නරකයා ගේ සිතුවිලි

සිතුවිලි

නරකයා ගේ සිතුවිලි

අන්ධයෙක් මම

නරකයා ගේ සිතුවිලි

මේ සමාජය මාව ඉබ්බෙක් කලා...

නරකයා ගේ සිතුවිලි

ඇමතියාගෙ බේකරියට ගිය අන්තිම දා....

නරකයා ගේ සිතුවිලි

පට්ට රහයි ඔයි......

නරකයා ගේ සිතුවිලි

මෙන්න නරකයගෙත් හොඳ එක

නරකයා ගේ සිතුවිලි

කෙල්ල තරහ වෙලා

නරකයා ගේ සිතුවිලි

ජාතික.........මොකුත් නෑ

නරකයා ගේ සිතුවිලි

ප‍්‍රථම පේ‍්‍රමයෙ මතක සටහන....

නරකයා ගේ සිතුවිලි

බඩු ගියා බන්....

නරකයා ගේ සිතුවිලි

ටුටුවා යි නන්දයයි මතකද...??? නෙදකිං

නරකයා ගේ සිතුවිලි