නුඹ එන්න සීරුවට - ඒ වරම මට දෙන්න

අරුණැල්ල

දහම් සදහම් ගැටුම

අරුණැල්ල

අහවර පෙමක්

අරුණැල්ල

සුමනෝ (ගීතයක් හා බැඳුණු කතාවක්)

අරුණැල්ල

බලාපොරොත්තුව

අරුණැල්ල

අරුත නුඹ නම්

අරුණැල්ල

අවසානයේ සමනලයා මිය ගියේ ය.

අරුණැල්ල

පැන්සල - The best software ever for Sinhala typing!

අරුණැල්ල

ගීතයක් ගැන : සුභාරතී මැණිකේ

අරුණැල්ල

ගීතයක් ගැන : සුභාරතී මැණිකේ

අරුණැල්ල

සරසවියේ පෙම්වතියට 2

අරුණැල්ල

මිතුරු දම් බිඳුණු පසු..

අරුණැල්ල

වෙන් ව ගිය මිතුරාට

අරුණැල්ල

දුල් මන බැන්ද ඉඳුරන් ද දල්වා තියා (ගීතයක් ගැන)

අරුණැල්ල

වෙන් වීම

අරුණැල්ල

හුණුවටයේ කතාව නැරඹුයෙමි.

අරුණැල්ල

අද හෙට ඔබ අප අතහැර යන බව දැනගන්නට ලැබුණා...

අරුණැල්ල

රිද්මය නංවයි පෙර ලෙස රළ බිඳ

අරුණැල්ල

ගුරු ගීතය - චිංගීස් අයිත්මාතව්

අරුණැල්ල