හයියූ... හැමි**වා...

Naughtys Impression

නැවතත්

Naughtys Impression

ඔයා - 02

Naughtys Impression

ඔයා - 01

Naughtys Impression

ආරම්බයක් “ඔයාට“

Naughtys Impression

ඇල්කොහොල් සහ මම

Naughtys Impression

කොන්ඩම්.

Naughtys Impression

වැලන්ටයින් ආතල් - රූම් අදිනවාද?

Naughtys Impression

නිරුවත් හීන - 2015 ට මුල්ම එක

Naughtys Impression

After Long Time | හුගක් කාලෙකට පස්සෙ...

Naughtys Impression

නෝටි කියන එකා ඇතුලේ ඉන්නා පොත් කාවා...!

Naughtys Impression

හැම ජීවිතයක්ම කවියක්ද...? | සෑහෙන්න බොන්න ඕනි කේස් එකක් | Is it half empty or half full...?

Naughtys Impression

කට නිසා ඉල්ලං කෙලවා ගැනීම...? | Daddy's Song :/

Naughtys Impression

මුල්ම දවසේ... (*කෙනුත් හිනා)

Naughtys Impression

කා ගේ පිච්චුන කැලරි...! (මේ දවස් ටිකේ මගෙයි නංගිගෙයි නැතුවම ඇති ඩො | ෆැකල්ටි ලයිෆ් රස කතා)

Naughtys Impression

බොලාට මගේ කට කන්න බෑ...

Naughtys Impression

Ummaaaah.....!

Naughtys Impression

වැටත් නියරත් ගොයම් කා නම්...? (බඩුවත් හාංදුරුවන්ගේ)

Naughtys Impression

ඉන්දියාව ද අපිට "පු"යන්න යි, "ක"යන්න යි පෙන්නුවෙහිය.

Naughtys Impression

තුනටම 7500ක් ඇති... (සුවයන් පෝසිත රටක හිද ලියමි)

Naughtys Impression