දිළිඳුකම

Hudekalakaluwara

ඔබ වෙතට

Hudekalakaluwara

මට හඬන්න දෙන්න...

Hudekalakaluwara

වැහි පොද

Hudekalakaluwara

සිත

Hudekalakaluwara

වැස්ස සහ යුවතිය

Hudekalakaluwara

අහිමි හිමි වීම

Hudekalakaluwara

ඇගේ රුව

Hudekalakaluwara

මලට නොඑන බඹරකුගෙන්

Hudekalakaluwara

අව් ඉරක් වී වඩිනු මැන මෙහි

Hudekalakaluwara

වැහි සිරි

Hudekalakaluwara

හදවත අන්ධ වූ යුවතිය

Hudekalakaluwara

ඇරයුමක්

Hudekalakaluwara

අසම්මත ගැහැනිය

Hudekalakaluwara

”මම” නම් සිපිරිගෙය

Hudekalakaluwara

මායිමකදී

Hudekalakaluwara

මුතු අහුර

Hudekalakaluwara

x,y,z සහ මම

Hudekalakaluwara

රන් මංජුසාව

Hudekalakaluwara

නිසැකව ම බිහිවේවි කවිය කවි සිතක් තුළ

Hudekalakaluwara