රජාගේ මනාපේ,,,,

දුපත් වැසියා

හතරකට පසුව උතුරු සටහන්,,,

දුපත් වැසියා

පොත්ත සුදු, ඔරිජිනල් "පිටකොටුවේ අන්ඩර් කට්"

දුපත් වැසියා

පින්තුරේ බඩ්ඩ,,,

දුපත් වැසියා

අල්ලා දෙවියන්ගේද?,,,

දුපත් වැසියා

සිව්වැනි බිරිඳ ,,,

දුපත් වැසියා

කතරේ අතරමග,,,

දුපත් වැසියා

කලර්ෆුල් අව්රුද්දක්,,,

දුපත් වැසියා

"දිස් ඉස් යුවර් ලීඩර් ඇන්ඩ් දිස් ඉස් අවර් ලීඩර්"

දුපත් වැසියා

බක පඬියෝගේත් යමක් තිබේද,,

දුපත් වැසියා

සියල්ලම ඇතිවීමට පෙර,,,

දුපත් වැසියා

කාලයෙන් ස්වායත්තව,,,

දුපත් වැසියා

හිතුවට එහෙම බෑ,,,

දුපත් වැසියා

උන්ට දැනෙන අපිට නොදැනෙන,,

දුපත් වැසියා

විදුලිය අරගමු ඩීසල් පුච්චමු,,

දුපත් වැසියා

"සැලීරා" ඔරිජිනල්ද,,,,

දුපත් වැසියා

අසම්මතේ ගැටලුවට විසදුම,,,

දුපත් වැසියා

සම්මතයෙන් එහා පිළිතුරු

දුපත් වැසියා

අල්ලපු ගෙදර නංගිගේ 3නේ ගැටළුව,,,

දුපත් වැසියා

ඕ.අයි.සී බුවාගේ ගෑස්,,,,,

දුපත් වැසියා