මම ආයිත් ලියන්නයි කියල හිතුවා. . . .

මම දකින හෑටි

ඇතුවත් බෑරි, නෑතුවත් බෑරි ජංගම දුරකථන - 2

මම දකින හෑටි

ඇතුවත් බෑරි, නෑතුවත් බෑරි ජංගම දුරකථන - 1

මම දකින හෑටි

වර්තමාන රූපවාහිනී මාධ්‍ය කළාව. . . .

මම දකින හෑටි

ලාන්කීය මෑතිවරණ හා දේශපාලනය

මම දකින හෑටි

මම දකින හෑටි . . . .

මම දකින හෑටි