දෙවැට අයිනේ මල් පිපෙන්නේ

ගී මල් යාය - Gimalyaya

හන්තාන කඳු පෙළ

ගී මල් යාය - Gimalyaya

කොන්කිරිට් වනන්තරේ

ගී මල් යාය - Gimalyaya

හිතුවක්කාරී නුඹ නම් සොඳුර....

ගී මල් යාය - Gimalyaya

මත් මල් සේනා

ගී මල් යාය - Gimalyaya

කොහෝ...කොහෝ...

ගී මල් යාය - Gimalyaya

කරදිය ගැඹරේ

ගී මල් යාය - Gimalyaya

ප්‍රංශ යුවතියන්

ගී මල් යාය - Gimalyaya

එන්න එළියට සොඳුර දැන්

ගී මල් යාය - Gimalyaya

කාත් කවුරුවත් නැති බව දැන දැන

ගී මල් යාය - Gimalyaya

දහ අතේ දුවන මල් සුවඳට

ගී මල් යාය - Gimalyaya

මෙතෙක් ආ මඟ

ගී මල් යාය - Gimalyaya

කල්පනා ලොව මල් වනේ

ගී මල් යාය - Gimalyaya

එක වරක් ඔබට මා එපා නම්

ගී මල් යාය - Gimalyaya

රෑ අහසින්

ගී මල් යාය - Gimalyaya

සඳක් නම්

ගී මල් යාය - Gimalyaya

සැන්ගී සැන්ගී ඈත සූර්යයා දිළෙන්නා

ගී මල් යාය - Gimalyaya