තාලය...

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

Untitled Post

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

ඩොන්ගල් එක disconnect නොවී තියා ගන්න විදිහක්.

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

කාර්යක්ෂම දර උදුනක් නිවසේදීම හදා ගත්ත හැටි..

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

නුඹත් හරි පුදුමයි ...

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

අපි කිව්වෙ අනාගතය කියලා.,...

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

A Masher Mellow

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

සෙල්ලමට අයිති නැහැ...

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

නේද ?

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

මේ දවස් වල මොකද වෙන්නෙ...

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

අවසානයක් දකින්න ....

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

නුඹට දැනෙනුයේ නැතිද..

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

ඇයි ජාවාම ඉගෙන ගන්නේ? ජාවා හැදුනේ කොහොමද ? වෙනත් ක්‍රම ශිල්ප මොනවාද? කේතනය කල Programme එකක් වැඩකරන හැටි ? (1 - කොටස)

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

ඇයි ජාවාම ඉගෙන ගන්නේ? ජාවා හැදුනේ කොහොමද ? වෙනත් ක්‍රම ශිල්ප මොනවාද? කේතනය කල Programme එකක් වැඩකරන හැටි ? ( 2 - කොටස)

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

ඇයි ජාවාම ඉගෙන ගන්නේ? ජාවා හැදුනේ කොහොමද ? වෙනත් ක්‍රම ශිල්ප මොනවාද? කේතනය කල Programme එකක් වැඩකරන හැටි ? ( III - කොටස)

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴

බ්ලොගර් වල Image බැනර් එක ඇඩ් කරන්නෙ මෙහෙමයි......

෴ මට හිතෙන හැටියට ෴