ජයවේ ජේසූනී | Jayawe Jesunee

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

ජේසු රජාණෙනි | Jesu Rajaaneni

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

මරිය රැජිනියේ | Mariya Rajiniye

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

පැනිබර වන මල් | Panibara Wana Mal

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

පැනිබර වන මල් | Panibara Wana Mal

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

මංගල වේවා | Mangala Weewa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

මංගල වේවා | Mangala Weewa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

ජයවේ ජේසූනී | Jayawe Jesunee

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

කුරුසේ නැග අත් විහිදා | Kuruse Nega Ath Vihida

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

බෝ සෝ දැරූ | Bo So Deru

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

කල්වාරියේ ලෝ පව් නිසා | Kalwaariye Lo Pau Nisa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

කල්වාරියේ ලෝ පව් නිසා | Kalwaariye Lo Pau Nisa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

රිදී වළා ගැබින් නැගෙන | Ridee Walaa Gebin

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

රිදී වළා ගැබින් නැගෙන | Ridee Walaa Gebin

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

කලකට පෙර ඒ | Kalakata Pera Ea

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

කලකට පෙර ඒ | Kalakata Pera Ea

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

ඔබ අමතන මා | Oba Amathana Maa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

ඔබ අමතන මා | Oba Amathana Maa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

සිරස නමා | Sirasa Namaa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns

සිරස නමා | Sirasa Namaa

හෙළ කිතුනු ගී - සිංහල ගීතිකා | Hela Kithunu Gee - Sinhala Hymns