ආදරේ ටිකක් .. නැතිව යාවිද..

හීන කතන්දර..

දන්නේ මම මයි..

හීන කතන්දර..

එපා දඬුවම් ඇගේ වරදට..

හීන කතන්දර..

ඊයෙ අද වගේ මට නම් තවමත්..

හීන කතන්දර..

නැද්ද කිසි දුකක්??

හීන කතන්දර..

වාවන්නෑ සිත පුංචි පුතේ..

හීන කතන්දර..

ඉතින් යනවද??

හීන කතන්දර..

කන්‍යාවකගේ කතාව...

හීන කතන්දර..

යන්න මට ලෝබයි...

හීන කතන්දර..

ඔබ නැති හිස්තැන..

හීන කතන්දර..

ගල් ගැසුන සිත් අතර.. IV

හීන කතන්දර..

ගල් ගැසුන සිත් අතර.. III

හීන කතන්දර..

ගල් ගැසුන සිත් අතර.. II

හීන කතන්දර..

ගල් ගැසුන සිත් අතර..

හීන කතන්දර..

හීන කියන්නේ හීන වලට....

හීන කතන්දර..

පැතුම් නොපැතුවා නොවේ මා නිති..

හීන කතන්දර..

මට දෙනවා නේද ??

හීන කතන්දර..

සොයයි සොයයි සිත පිළිතුරක්..

හීන කතන්දර..

දුක පමණක් යලි අලුත් වනු ඇත..

හීන කතන්දර..

අරුම ලෝකයක්...

හීන කතන්දර..