පුතු නුඹ

හිතුවක්කාර සිත ,,,

මේ ලෙසට දැනෙනවද..

හිතුවක්කාර සිත ,,,

කඳුලු එකින් එක

හිතුවක්කාර සිත ,,,

ලොකු අත්තක්

හිතුවක්කාර සිත ,,,

ආදර නිදහස.( Liberta )

හිතුවක්කාර සිත ,,,

චුට්ටි අක්කා

හිතුවක්කාර සිත ,,,

ප්‍රථම පෙම් හසුන

හිතුවක්කාර සිත ,,,

අවුරුදු 2 ත් උනා එහෙනම්...

හිතුවක්කාර සිත ,,,

මිස්ටර් සිරිල්

හිතුවක්කාර සිත ,,,

නික්ම යමු අපි අපේ ලෝකේක

හිතුවක්කාර සිත ,,,

ආදරෙයි මම..

හිතුවක්කාර සිත ,,,

ඉන්න තැනකින් එන්න

හිතුවක්කාර සිත ,,,

සතුට ඉබේම ලඟට එයි

හිතුවක්කාර සිත ,,,

මම නිදි ගුල්ලි

හිතුවක්කාර සිත ,,,

මට පුලුවන්

හිතුවක්කාර සිත ,,,

අම්මේ

හිතුවක්කාර සිත ,,,

සංසාර සෙවණැලි 07

හිතුවක්කාර සිත ,,,

ප්‍රථම ප්‍රේමය

හිතුවක්කාර සිත ,,,

සංසාර සෙවණැලි 06

හිතුවක්කාර සිත ,,,

සංසාර සෙවණැලි 05

හිතුවක්කාර සිත ,,,