අගමුල නැති වැල් (Cuscuta)

හරීගේ හීනලන්තය

කාක්... කාක්..කාක්..

හරීගේ හීනලන්තය

යාළුවාගේ නංගී

හරීගේ හීනලන්තය

තව එක අවුරුද්දයි

හරීගේ හීනලන්තය

ජූරියේ තීරණය

හරීගේ හීනලන්තය

වාහනයට සේෆ්ටි සමඟ මගේ ෆෙංශුයි රහස්

හරීගේ හීනලන්තය

හීනලන්තයෙන් හීන කේක්

හරීගේ හීනලන්තය

හැත්තෑගණන්වල මිහිරි මතක ( පින්තූර කතාව )

හරීගේ හීනලන්තය

White Fang

හරීගේ හීනලන්තය

මාළුවෙක් බේක් කරමු

හරීගේ හීනලන්තය

වැඩ කල් දමන්නන්ගේ සංගමයෙන් මිදීමට කාලයයි. (How to Stop Procrastinating)

හරීගේ හීනලන්තය

අපායට බැස්සෙමි

හරීගේ හීනලන්තය

අපායට බැස්සෙමි

හරීගේ හීනලන්තය

මං ආදරෙයි ලැපී.

හරීගේ හීනලන්තය

ඉන්නන් යන්නන් කරමු

හරීගේ හීනලන්තය

කුළුඳුල් කොණ්ඩ කැපීම

හරීගේ හීනලන්තය

බලාපොරොත්තු

හරීගේ හීනලන්තය

දකුණත කරන දෙය වමතට නොදැනේවා

හරීගේ හීනලන්තය

ලුණුදෙහි නොමිලේ

හරීගේ හීනලන්තය

තහනමට පෙර, කමු.

හරීගේ හීනලන්තය