ගෙජ්ජි මල්ල්

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පන්තියේ දි ඉස්සූ අත

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

පොකුට්ටා - The Little Devil

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

කොහොල්ල බබා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

තනිකඩ ජීවිතේ - තම්බපු බිත්තරේ

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මගේ පුංචි කාලේ - කළුවරේ ජරමරේ

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බල ඝූර්ණය සහ කෙල්ලන් ගේ ඇණ ගැලවීම

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

කඩවුනු සිල් හෙවත් බූබම්බා

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

මන් ආදරේ අන්නේකයි

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ඉංජිනේරු මහත්තයාගේ බිත්තරය

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

අපූරු පැමිණීල්ල

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

බැන්කු බදු නැති සල්ලි තැන්පතුව

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

කැලේ පැනිල්ලේ සතුට

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී - අවසන් කොටස

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 13

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 12

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

චන්දෙ දවසෙ රෑ...

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ආදර ප්‍රදී 11

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

ද්වන්ද සටන

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )

හදවත තිබුණු තැන එතැන.

සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind )