සියලු තැන් නිහඬය

සොඳුරු ඇසිදිසිය

බුදු සරණයි මහත්තයෝ ... ! ( කෙටි කතාව )

සොඳුරු ඇසිදිසිය

පැමිණිල්ල...... !

සොඳුරු ඇසිදිසිය

එදත් අද වගේ දවසක්........ ! (6 වන කොටස ) .

සොඳුරු ඇසිදිසිය

එදත් අද වගේ දවසක්........ ! (6 වන කොටස ) .

සොඳුරු ඇසිදිසිය

එදත් අද වගේ දවසක්........ ! (6 වන කොටස ) .

සොඳුරු ඇසිදිසිය

එදත් අද වගේ දවසක්........ ! (6 වන කොටස ) .

සොඳුරු ඇසිදිසිය

Untitled Post

සොඳුරු ඇසිදිසිය

එදත් අද වගේ දවසක්........ ! ( 5 වන කොටස ) .

සොඳුරු ඇසිදිසිය

උඹ නිරුත්තර වේවි ..... !

සොඳුරු ඇසිදිසිය

" අලුත් බෝඩිම ....... "

සොඳුරු ඇසිදිසිය

කණ තියා බලාපං ඒ මහ පොළොවටම ...... !

සොඳුරු ඇසිදිසිය

උපාධි ලත් මුරකරුවෙක්.......... !

සොඳුරු ඇසිදිසිය

Untitled Post

සොඳුරු ඇසිදිසිය

බුදුන් කිව්වාද ඒ ලෙස පුදන්නට මල් විතරක්ම...... !

සොඳුරු ඇසිදිසිය

" බෝනිකි ගෙදර " වේදිකා නාට්‍යය පිළිබඳව සහෘද විමංසාව

සොඳුරු ඇසිදිසිය

එදත් අද වගේ දවසක්....... ! ( 4 වන කොටස )

සොඳුරු ඇසිදිසිය

මා සිත ඇය අයිති කරගෙන .......... !

සොඳුරු ඇසිදිසිය

එදත් අද වගේ දවසක්....... ! ( 3 වන කොටස )

සොඳුරු ඇසිදිසිය

Untitled Post

සොඳුරු ඇසිදිසිය