මචං සංජීව ... උඹට හොඳ වැඩේ...

සුදු,කලු සහ අළු

මචං සංජීව ... උඹට හොඳ වැඩේ...

සුදු,කලු සහ අළු

චීෆ් චෙෆ්!!!(Chief Chef)

සුදු,කලු සහ අළු

චීෆ් චෙෆ්!!!(Chief Chef)

සුදු,කලු සහ අළු

අයියා…… ???? අංකල්…… ????

සුදු,කලු සහ අළු

අයියා…… ???? අංකල්…… ????

සුදු,කලු සහ අළු

ඈ…

සුදු,කලු සහ අළු

ඈ…

සුදු,කලු සහ අළු

බෙල්ට් එකයි ජොකයි විතරක් මගේ…

සුදු,කලු සහ අළු

බෙල්ට් එකයි ජොකයි විතරක් මගේ…

සුදු,කලු සහ අළු

අම්මා කියූ බොරු….

සුදු,කලු සහ අළු

අම්මා කියූ බොරු….

සුදු,කලු සහ අළු

රාත්තල් හත!!! (Seven Pounds)

සුදු,කලු සහ අළු

රාත්තල් හත!!! (Seven Pounds)

සුදු,කලු සහ අළු

පසුවදන.....

සුදු,කලු සහ අළු

පසුවදන.....

සුදු,කලු සහ අළු

බත්තලංගුණ්ඩුවේ දවසක්….(අවසන් කොටස)

සුදු,කලු සහ අළු

බත්තලංගුණ්ඩුවේ දවසක්….(අවසන් කොටස)

සුදු,කලු සහ අළු