මෙසී

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

නිර්වාණයේ දොරකඩ හිඳිමි

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

සිකුරාදා ඇවිත්

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

එහිතට ඇමතුවෙමි

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

තරු අයිති අතීතෙට

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

අකුරු...වචන...වාක්‍ය

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

ගින්දර

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

මනුරංග

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

පරණ ගහක්

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

හිස් පිටුවක කවිය

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

වේදිකාවේ

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

හදවතක් ගැන කතාවක්

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

ඝට්ඨනය

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

සැඟවුන හෙවණැලි

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

අතරමං

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

අප ආ සැටී...

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams

පසුබිම

සිහින සෙවනැළි || Blood Injected Dreams