සමනල සංධ්වනිය බලන්න !!!

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

සමනල සංධ්වනිය බලන්න !!!

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

හයියෝ... මට එපා ... වෙලා

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

හයියෝ... මට එපා ... වෙලා

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

සීතල හිම රටේ ....

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

සීතල හිම රටේ ....

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

අද නිවාඩු දවස

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

අද නිවාඩු දවස

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

ඔසුව

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

ඔසුව

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

ඔබාගෙන ඔබාගෙන ගිය කැත...

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

ඔබාගෙන ඔබාගෙන ගිය කැත...

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය උගනිමු

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසය උගනිමු

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

බිඳුණු හිතක පළමු කවිය ... දෙන්න බලමු පිළිතුරු කවිය

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

බිඳුණු හිතක පළමු කවිය ... දෙන්න බලමු පිළිතුරු කවිය

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

අපේ ලෝකය එකළු කෙරුමට, ඔබේ වීරිය දන්නෙමූ

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

අපේ ලෝකය එකළු කෙරුමට, ඔබේ වීරිය දන්නෙමූ

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

ඉස්පිරිතාලයේ අපෙ පැණි හඳ කාලේ

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය

ඉස්පිරිතාලයේ අපෙ පැණි හඳ කාලේ

සිහින දකින්නියකගේ අඩවිය